คณะกรรมการบริษัท

 • ดร.ธนู กุลชล
  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

 • นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
  กรรมการ

 • นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
  กรรมการ

 • นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
  กรรมการ

 • นายรุ่งศักดิ์ บุญชู
  กรรมการ

 • นางบุญทิพา สิมะสกุล
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • นายนรชัย ศรีพิมล
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • Ph.D(High Education), Southern Illinois University, USA
 • Master of Business and Administration (Finance), Fairleigh Dickinson University,USA
 • Advanced Management Program, Harvard University, USA
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.2) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 68 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2550 – ปัจจุบัน อธิการบดีกิตติคุณ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา
 
2539 – 2543 และ สมาชิกวุฒิสภา
2551 – 2554 รัฐสภา
 
2531 – 2550 อธิการบดี
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา

นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  (ร.ม.) ผู้นำภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การอบรมหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  1.61
 
ประสบการณ์ทำงาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จำกัด / ค้าขายวัสดุก่อสร้าง
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2531 – 2556 กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท นรา ปาล์ม ออยล์ จำกัด /สวนปาล์ม

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร CFO Thailand รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
 
2553 – 2556 ผู้อำนวยการ-สายงานพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน

นายรุ่งศักดิ์ บุญชู
กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Power System Engineering Courses “ ที่บริษัท General Electric  รัฐ New York U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) รุ่น 107 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2553 – 2555 ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2551 – 2552 ที่ปรึกษา
  บริษัท การันตีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจก่อสร้าง
 
2520 - 2535 หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด/ พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน

นางบุญทิพา สิมะสกุล
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท  International Economics University of Colorado, USA
 • การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.11) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2540 – 2543 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
2535 – 2540 รองอธิบดี
  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
2543 – 2545 อธิบดี
  กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    (เอกบัญชี โทการเงิน)
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2547 – ปัจจุบัน อำนายการสำนักตรวจสอบภายใน
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
 
2543 – 2546 ผู้จัดการโครงการตรวจสอบ
  บริษัทออดิดแอนด์แมเนจเม้นคอนซัลแตนท์จำกัด/ธุรกิจตรวจสอบภายใน
 
2523 – 2543 หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายนรชัย ศรีพิมล
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • MBA (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. รุ่นที่ 8)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน มูลนิธิโครงการหลวง
 
ประสบการณ์ทำงาน
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 
ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ
 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสทช.
 
ประธานคณะกรรมการกำกับการบริหารกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กทช.
 
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการงบประมาณ วุฒิสภา
 
ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีสภาผู้แทนราษฏร
 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
- โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง