คณะกรรมการบริษัท

 • ดร.ธนู กุลชล
  ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

 • นางบุญทิพา สิมะสกุล
  กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
  กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • นายนรชัย ศรีพิมล
  กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
  กรรมการบริษัท

 • นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
  กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร

 • นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ

 • นายปฐมพล สาวทรัพย์
  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • Ph.D(High Education), Southern Illinois University, USA
 • Master of Business and Administration (Finance), Fairleigh Dickinson University,USA
 • Advanced Management Program, Harvard University, USA
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.2) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 68 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2550 – ปัจจุบัน อธิการบดีกิตติคุณ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา
 
2539 – 2543 และ สมาชิกวุฒิสภา
2551 – 2554 รัฐสภา
 
2531 – 2550 อธิการบดี
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา

นางบุญทิพา สิมะสกุล
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท  International Economics University of Colorado, USA
 • การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.11) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท ภูเก็ตทัศน์ จำกัด/ รีสอร์ท
 
2540 – 2543 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
2543 – 2545 อธิบดี
  กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    (เอกบัญชี โทการเงิน)
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2547 – ปัจจุบัน อำนายการสำนักตรวจสอบภายใน
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
 
2543 – 2546 ผู้จัดการโครงการตรวจสอบ
  บริษัทออดิดแอนด์แมเนจเม้นคอนซัลแตนท์จำกัด/ธุรกิจตรวจสอบภายใน
 
2523 – 2543 หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายนรชัย ศรีพิมล
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA Fairleigh Dickinson NJ U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2555 - 2555 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
  กสทช.
 
2547 - 2549 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 

นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
กรรมการบริษัท


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  (ร.ม.) ผู้นำภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การอบรมหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด
 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด
 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จำกัด / ค้าขายวัสดุก่อสร้าง
 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2555 - ม.ค. 2560 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
2531 - 2556 กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
 • หลักสูตร Professional Family Business Management (PFBM) รุ่นที่ 16 ธนาคารกสิกรไทย ปี 2559
 • หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหร กองทัพเรือ รุ่นที่ 13 ปี 2559
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง”ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปี 2559
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลางปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท นรา ปาล์ม ออยล์ จำกัด / สวนปาล์ม
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2556 – ม.ค. 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการควบคุมภายในเพื่อการจัดทำรายงานการเงินสำหรับ CFO รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2553 – 2556 ผู้อำนวยการ-สายงานพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา Southwestern University (ประเทศฟิลิปปินส์)
 • การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 3 /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
 

บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน

 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
 

บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน

 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
 

บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน

 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ / อาวุโสกลุ่มงานก่อสร้าง
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 
2556 - 2558 ผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุน
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 
2551 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหา-จัดจ้าง
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง