คณะกรรมการบริหาร

 • นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

 • นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

 • นายวิกุล โลหะมงคล
  กรรมการบริหาร

 • นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ
  กรรมการบริหาร

 • นายปฐมพล สาวทรัพย์
  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
 • หลักสูตร Professional Family Business Management (PFBM) รุ่นที่ 16 ธนาคารกสิกรไทย ปี 2559
 • หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหร กองทัพเรือ รุ่นที่ 13 ปี 2559
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง”ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปี 2559
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลางปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท นรา ปาล์ม ออยล์ จำกัด / สวนปาล์ม
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2556 – ม.ค. 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการควบคุมภายในเพื่อการจัดทำรายงานการเงินสำหรับ CFO รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2553 – 2556 ผู้อำนวยการ-สายงานพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

นายวิกุล โลหะมงคล
กรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2557 - 2558 กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 

2557 - 2558

กรรมการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
2549 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยงาน-สายงานเทคนิค
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ
กรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 

2551 – 2558

ผู้อำนวยการ – สายงานก่อสร่างภาครัฐ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2539 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม จำกัด
 
2535 – 2538 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บริดจ์เพลส จำกัด
 
2532 – 2535 ผู้จัดการโครงการ
  บริษัท ไทย ชิ มิ สึ ก่อสร้าง จำกัด
 
2527 – 2532 วิศวกรก่อสร้าง
  การประปาส่วนภูมิภาค (กองเทคนิคก่อสร้าง)
 
2524 – 2526 วิศวกรสนาม
  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 

นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา Southwestern University (ประเทศฟิลิปปินส์)
 • การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 3 /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
 

บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน

 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
 

บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน

 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
 

บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน

 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ / อาวุโสกลุ่มงานก่อสร้าง
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 
2556 - 2558 ผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุน
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 
2551 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหา-จัดจ้าง
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง