คณะกรรมการบริหาร

 • นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

 • นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

 • นายวิกุล โลหะมงคล
  กรรมการบริหาร

 • นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ
  กรรมการบริหาร

 • นายปฐมพล สาวทรัพย์
  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
 • หลักสูตร Professional Family Business Management (PFBM) รุ่นที่ 16 ธนาคารกสิกรไทย ปี 2559
 • หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหร กองทัพเรือ รุ่นที่ 13 ปี 2559
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง”ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปี 2559
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลางปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท นรา ปาล์ม ออยล์ จำกัด / สวนปาล์ม
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2556 – ม.ค. 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการควบคุมภายในเพื่อการจัดทำรายงานการเงินสำหรับ CFO รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
 
2553 – 2556 ผู้อำนวยการ-สายงานพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

นายรุ่งศักดิ์ บุญชู
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Power System Engineering Courses “ ที่บริษัท General Electric  รัฐ New York U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) รุ่น 107 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด/ พลังงาน
 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด/ พลังงาน
 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ
  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
 
2553 – 2555 ที่ปรึกษาด้านเทคนิค
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2551 – 2552 ที่ปรึกษา
  บริษัท การันตีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจก่อสร้าง
 
2520 – 2535 หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/พลังงาน

นายวิกุล โลหะมงคล
Technical Support Director


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2551 - ปัจจุบัน Technical Support Director
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์
 
2550 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์
 

2548 - 2550

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
  Thai Kawashima Development Co.,Ltd.
 
2543 - 2548 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายก่อสร้าง
  Thai Shimizu Co.,Ltd.

นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ
กรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 

2551 – 2558

ผู้อำนวยการ – สายงานก่อสร่างภาครัฐ
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
 
2539 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม จำกัด
 
2535 – 2538 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท บริดจ์เพลส จำกัด
 
2532 – 2535 ผู้จัดการโครงการ
  บริษัท ไทย ชิ มิ สึ ก่อสร้าง จำกัด
 
2527 – 2532 วิศวกรก่อสร้าง
  การประปาส่วนภูมิภาค (กองเทคนิคก่อสร้าง)
 
2524 – 2526 วิศวกรสนาม
  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 

นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา Southwestern University (ประเทศฟิลิปปินส์)
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
  -
 
ประสบการณ์ทำงาน
ก.พ.2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
 

บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด

 
2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ/อาวุโสกลุ่มงานก่อสร้าง
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 
2556 - 2558 ผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุน
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 
2551 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหา-จัดจ้าง
  บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง