คณะกรรมการบริษัท

 • ดร.ธนู กุลชล
  ประธานกรรมการบริษัท

 • นางบุญทิพา สิมะสกุล
  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

 • นายนรชัย ศรีพิมล
  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

 • นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
  กรรมการ

 • นายพล คงเสือ
  กรรมการ / กรรมการบริหาร

 • นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

 • นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
  กรรมการ / กรรมการบริหาร /
  กรรมการผู้จัดการ

 • นายปฐมพล สาวทรัพย์
  กรรมการ / กรรมการบริหาร

ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการบริษัท


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • Ph.D(High Education), Southern Illinois University, USA
 • Master of Business and Administration (Finance), Fairleigh Dickinson University, USA
 • Advanced Management Program, Harvard University, USA
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.2) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 68 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการอุดมศึกษา
ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
ปี 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
ปี 2550 – ปัจจุบัน อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา
ปี 2551 – 2554 สมาชิกวุฒิสภารัฐ สภา
ปี 2539 – 2543 สมาชิกวุฒิสภารัฐ สภา
ปี 2531 – 2550 อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นางบุญทิพา สิมะสกุล
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท International Economics, University of Colorado, USA
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.11) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 107 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
ปี 2543 – 2545 อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ปี 2540 – 2543 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปี 2535 – 2540 รองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เอกบัญชี โทการเงิน)
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่นที่ 68/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
ปี 2547 - 2560 ผู้อำนายการสำนักตรวจสอบภายใน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ปี 2543 - 2546 ผู้จัดการโครงการตรวจสอบ บริษัท ออดิดแอนด์แมเนจเม้นคอนซัลแตนท์ จำกัด/ธุรกิจตรวจสอบภายใน
ปี 2523 - 2543 หัวหน้าแผนกตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายนรชัย ศรีพิมล
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท MBA Fairleigh Dickinson University U.S.A.
 • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.8) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 118 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
ปี 2555 - 2555 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสทช.
ปี 2550 - 2552 ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช.
ปี 2547 - 2549 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปี 2545 – 2547 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปี 2545 – 2545 รองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
     

นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.) ผู้นำภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • การอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จำกัด / ค้าขายวัสดุก่อสร้าง
ปี 2559 – 2560 กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
ปี 2559 – 2560 กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
ปี 2559 – 2560 กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
ปี 2554 – 2560 กรรมการ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2554 – 2560 กรรมการ บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2556 – 2560 กรรมการ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2556 – 2560 กรรมการ บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
ปี 2556 – 2560 กรรมการ บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – 2560 กรรมการ บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – 2560 กรรมการ บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2531 – 2556 กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมา ก่อสร้าง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

นายพล คงเสือ
กรรมการ / กรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • การอบรม Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2556 – 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี 2553 – 2556 ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี 2551 – 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า-บำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104 สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2556
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558
 • หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
 • หลักสูตร Professional Family Business Management (PFBM) รุ่นที่ 16 ธนาคารกสิกรไทย ปี 2559
 • หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 13 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือปี 2559
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปี 2559
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง และบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลางปี 2560
 • หลักสูตร RE-CU-CEO Premium in Modern Real Estate Business รุ่นที่ 3 สมาคมผู้บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560
 • หลักสูตรประกาศณียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ปี 2561-2562
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท นรา ปาล์ม ออยล์ จำกัด / สวนปาล์ม
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการควบคุมภายในเพื่อการจัดทำรายงานการเงินสำหรับ CFO รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 11 (นมธ.11)
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่วงศ์เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2557 – 2557 กรรมการ บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด / พลังงาน
ปี 2553 – 2556 ผู้อำนวยการ-สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
ปี 2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

นายปฐมพล สาวทรัพย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร


คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา Southwestern University (ประเทศฟิลิปปินส์)
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 (วปอ.60) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชา ป้องกันประเทศ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
 • การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด / พลังงาน
ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้าน พลังงาน
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด / พลังงาน
ปี 2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มงานก่อสร้าง บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมา ก่อสร้าง
ปี 2556 – 2558 ผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุน บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมา ก่อสร้าง
ปี 2551 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหา-จัดจ้าง บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมา ก่อสร้าง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)