โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

VSPP : บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
EnBW : บริษัท อีเอ็นบีดับเบิ้ลยู แอร์นอยบาเรอะอุนต์คอนเวนโซนเนลเลอะ
แอร์ซอยกุงอาเก จำกัด
NC : บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด
GPP : บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
ช.พรหมมารักษ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พรหมมารักษ์
WWE : บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด
นราพารา : บริษัท นราพารา จำกัด
*สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในแผนภาพข้างต้น เป็นการคำนวณก่อนการใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 1.2 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว