โรงไฟฟ้าพลังการหมุนเวียนอื่นๆ

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและในอาเซียน บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการสรรหาและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เช่น พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากขยะ และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบการลงทุนเอง และการร่วมทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการเหล่านี้