Select Page

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

หน้าหลัก 9 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในคราวต่อไป

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
17/02/65 27/04/65 18/05/65 เงินปันผล 0.0530 บาท 01/01/64-31/12/64
08/11/64 22/11/64 07/12/64 เงินปันผล 0.3430 บาท 01/01/64-30/09/64
18/02/64 06/05/64 20/05/64 เงินปันผล 0.11 บาท 01/07/63-31/12/63
06/08/63 20/08/63 03/09/63 เงินปันผล 0.123 บาท 01/01/63-30/06/63
23/04/63 05/05/63 20/05/63 เงินปันผล 0.123 บาท 01/07/62-31/12/62
20/02/62 08/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.0623 บาท 01/01/61-31/12/61
21/02/61 07/05/61 24/05/61 เงินปันผล 0.0563 บาท 01/01/60-31/12/60
22/02/60 04/05/60 24/05/60 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/59-31/12/59
23/02/59 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/58-31/12/58
18/02/58 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/57-31/12/57