Select Page

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

หน้าหลัก 9 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบาย การกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัท มีมติพิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดให้ทําหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว้
  3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  4. ผู้ที่กระทําคอร์รัปชั่น เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
  5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
  6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน
  7. บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์กรใดๆที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทุจริตคอร์รัปชั่น