วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนทั้งในประเทศและในอาเซียน

พันธกิจ

ลงทุน พัฒนา และ ดำเนินงาน
ด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย
และสิ่งแวดล้อม