โรงไฟฟ้าพลังการหมุนเวียนอื่นๆ

บริษัท พีเอ เวสแอนด์เอเนอร์จี จำกัด (“PA”)

บริษัท พีเอ เวสแอนด์เอเนอร์จี จำกัด (“PA”) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF โดย TPCH ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นของ PA จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 103,500 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท (เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้) ซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 10,350,000บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียน

วันที่ 1 มีนาคม 2563 PA มีทุนจดทะเบียน 12,650,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 230,000 หุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 55 บาท มีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 12,650,000 บาท โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.04 นายอำนาจ จำนงประสาทพร ร้อยละ 33.48 และ นายไพรัช ไพศาลยกิจ ร้อยละ 33.48

บริษัท สยาม เพาเวอร์ จำกัด (“SP”)

กำลังการผลิต 8.0 เมกะวัตต์

บริษัท สยาม เพาเวอร์ จำกัด (“SP”) ได้ถูกจัดตังขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดย TPCH ได้เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นของ SP จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน SP ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบฝังกลบจาก อบจ. นนทบุรี เป็นเวลา 23 ปี โครงการจะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โรงไฟฟ้าและโรงคัดแยกและย่อยขยะให้เป็นเชื้อเพลิง RDF โดยโรงไฟฟ้าจะใช้เชื้อเพลิง RDF3 ที่ผลิตขึ้นจากโรงคัดแยกขยะของโครงการ

SP ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในปริมาณรับซื้อไฟฟ้าที่สูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รายได้ค่าไฟฟ้าในรูปแบบ FiT-ขยะชุมชน ราคาหน่วยละ 5.8143 บาท โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 20 ปี ภายใต้สัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบจาก อบจ. นนทบุรี มาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ปริมาณ 3 ล้านตัน เป็นเวลา 23 ปี อายุสัญญาโครงการสิ้นสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2585

วันที่ 1 มีนาคม 2563 SP มีทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 42,000,000 หุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 420,000,000 บาท โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50  นายทวี จงควินิต ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42  นายวีระพล โชควิทยารัตน์ สัดส่วนร้อยละ 8