บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TPCH”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ และให้บริการสนับสนุน การดำเนินการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ

Company Business
Organization
Vision & Mission
Company Milestone
Organization Structure
Board of Directors
Board of Directors

Our Project

Investor Relations

Latest News

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)