บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TPCH”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ และให้บริการสนับสนุน การดำเนินการของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ

Company Business
Organization
Vision & Mission
Company Milestone
Organization Structure
Board of Directors
Board of Directors

Our Project

Investor Relations

Latest News