Management Team

Home 9 Management Team

Management Team

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายพล คงเสือ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

นายปฐมพล สาวทรัพย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวิกุล โลหะมงคล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ

กรรมการ / กรรมการบริหาร